Statut

STATUT FUNDACJI
“MACIERZANKA”

§1
Fundację „Macierzanka” ustanowił Arkadiusz Bajerski, zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Chmielewskiego w kancelarii notarialnej w Szczecinie, ul. Odzieżowa 5 w dniu 1 września 2014r. Repertorium A numer 5977/2014

§2
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja im. Małgorzaty Bajerskiej Macierzanka. Fundacja może używać skrótu nazwy: „Macierzanka”. Fundacja została ustanowiona w celu uczczenia pamięci Małgorzaty Bajerskiej.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Siedzibą fundacji jest Szczecin.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Fundacja może używać odznak, pieczęci oraz logo zgodnie z obowiązującym przepisami.
8. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§3
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 4
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 5
1. Fundacja może tworzyć lub przystępować do krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnym lub tym samym profilu działalności, w celu realizacji zadań statutowych.
2. Fundacja może wspierać wszystkie organizacje oraz grupy społeczne w realizacji ich celów, jeżeli cele te są tożsame z celami fundacji.
3. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej jednostkami organizacyjnymi.
4. Jednostkę organizacyjną tworzy Zarząd, w drodze uchwały, określając zadania, kompetencje i budżet jednostki.
5. Organem jednostki organizacyjnej jest Kierownik, powoływany i odwoływany przez Zarząd. Kierownik prowadzi sprawy jednostki organizacyjnej i jest upoważniony do reprezentowania Fundacji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Cele Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
1) Działalność na rzecz godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym i osobistym poprzez zapewnianie opieki i warunków rozwoju dla dzieci.
2) Wspieranie rodziny, m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy na temat różnych form opieki nad małymi dziećmi i członkami rodziny wymagającymi opieki oraz propagowanie możliwości łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.
3) Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
4) Nauka, badania, studia i analizy oraz edukacja, w szczególności w obszarze opieki nad dziećmi, ich edukacji i wychowania.
5) Ochrona praw dziecka.
6) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a zwłaszcza opiekunek i opiekunów oraz rodziców małych dzieci pozostających bez pracy, m.in. poprzez organizację usług opiekuńczych, a także zapewnienie opieki i pomocy innym niesamodzielnym członkom rodziny, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.
7) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
8) Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych.
9) Upowszechnianie idei porodów naturalnych, w tym i domowych oraz naturalnego żywienia niemowląt.
10) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Promocja i organizacji zatrudnienia i wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.

Zasady działania i sposoby realizacji celów
§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i wspieranie akcji i kampanii upowszechniających ideę porodów naturalnych, w tym pozaszpitalnych, propagujących alternatywne metody opieki nad kobietami oczekującymi narodzin dziecka oraz matkami i noworodkami,
b) oferowanie wsparcia w zakresie laktacji,
c) organizowanie kursów, warsztatów i konferencji propagujących alternatywne metody opieki nad kobietami oczekującymi narodzin dziecka oraz matkami i noworodkami,
d) oświaty, w tym działalności wydawniczej, doradczej i szkoleniowej dla opiekunów, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz innych osób realizujących zadania dotyczące opieki, wychowania i edukacji;
e) przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, kursów z zakresu pierwszej pomocy
f) przygotowywanie warsztatów, spotkań, kursów dotyczących wychowania dzieci
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) organizowanie różnych form wolnego spędzania czasu dla dzieci
i) działalności charytatywnej.
2. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja:
1) współdziała z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, zakładami pracy i innymi podmiotami realizującymi statutowe cele Fundacji,
2) może wspierać, także finansowo, inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a także tworzyć w tym celu spółki i inne podmioty prowadzące działalność oświatową, naukowo-badawczą i gospodarczą,
3) może współpracować z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami.
3. W zakresie celów określonych w § 6 i sposobów realizacji celów statutowych określonych w § 7 Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego, w szczególności, w zakresie:
1) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) ratownictwa i ochrony ludności;
6) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Organy Fundacji
§ 8
Organem Fundacji jest Zarząd

§ 9
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu. Fundator wybiera imiennie prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu pocztą elektroniczną oraz wiadomością tekstową (sms) co najmniej 36 godzin przed zebraniem.
5. Tryb działania zarządu może dookreślać uchwalony przez niego regulamin.

§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych jeżeli fundacja dysponuje środkami,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 11
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, może składać każdy z członków zarządu samodzielnie.
2. W czynnościach prawnych między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator. W przypadku, gdy Fundator jest jednocześnie członkiem Zarządu– w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez drugiego członka Zarządu lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą Zarządu.

Majątek i dochody Fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych). Majątek Fundacji stanowi także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek i depozytów bankowych,
6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
7. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
8. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Inne dozwolone prawem źródła

§ 14
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Działalność gospodarcza
§ 15
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej, o wyborze rodzajów oraz formy prowadzenia tej działalności podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
1. W przypadku realizacji § 15 Zarząd upoważniony będzie do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Fundacji, zgodnie ze sposobem reprezentacji, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, oraz będzie upoważniony do reprezentowania Fundacji przed organami państwowymi, sądami i jednostkami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz będzie mógł ustanawiać pełnomocników działających w ich imieniu.

Zmiana Statutu
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą fundatora w formie uchwały jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

Likwidacja Fundacji
§ 17
1. Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje zarząd w drodze uchwały jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.
3. W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie kompetencje Fundatora przechodzą, z mocy Statutu, na Pełnomocnika Fundatora. Pełnomocnika tego Fundator powołuje w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.
4. Pełnomocnik może być przez Fundatora w każdej chwili odwołany, o czym Fundator pisemnie informuje Zarząd. Pełnomocnik może również w każdej chwili złożyć pisemne oświadczenie Fundatorowi o zrzeczeniu się swojej funkcji. Po śmierci Fundatora Pełnomocnik Fundatora może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej a także powołać na swojej miejsce innego Pełnomocnika Fundatora.
5. Po zrzeczeniu się funkcji przez Pełnomocnika Fundatora lub jego śmierci, bez powołania innego Pełnomocnika Fundatora, a także w razie nie wyznaczenia Pełnomocnika Fundatora przez Fundatora przed jego śmiercią, Pełnomocnika Fundatora ustanawia się w drodze uchwały Zarządu. Pełnomocnik ustanowiony w tym trybie może być odwołany w każdej chwili, w ten sposób w jaki następuje powołanie. W przypadku, gdy Fundator jednocześnie pełni funkcję członka Zarządu, w razie jego śmierci, Pełnomocnika Fundatora ustanawia drugi członek Zarządu.

Napisz Komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.